Projekti

 

 

SIA “BOLDERĀJA SERVISS” veic ieguldījumus procesu digitalizācijā un automatizācijā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" ietvaros

Projekta mērķis ir īstenot kompleksu pasākumu kopumu būtiskai uzņēmuma esošo procesu digitalizācijai un automatizācijai. Projekta ietvaros paredzēts īstenot vienu IKT procesu uzlabojošu investīciju un trīs ar ražošanas procesu digitalizāciju un automatizāciju saistītas investīcijas.

Projekta īstenošanas rezultātā būtiski automatizēts un digitalizēts SIA “BOLDERĀJA SERVISS” esošais mēbeļu ražošanas process, tiks sekmēta uzņēmuma attīstība, paaugstināsies produktivitātes rādītāji. Projekta īstenošana ļaus samazināt ražošanas procesā iesaistīto darbinieku skaits un panākt maksimālu automatizācijas pakāpi, paaugstināt maliņu līmēšanas un mēbeļu korpusu montāžas ražību, kā arī izveidot jaunu IKT infrastruktūru, nodrošinot lielāku datu glabāšanas kapacitāti, ātrāku datu apmaiņu un paaugstinot sistēmas darbību un drošību kopumā. Pēc ieguldījumiem digitālajā transformācijā, uzņēmums būs gan ilgtspējīgāks, gan konkurētspējīgāks, gan eksportspējīgāks.

 

Projekta kopējās izmaksas: 1 581 070,46 EUR

Eiropas Savienības finansējums (kapitāla atlaide): 472 459,63 EUR

Projekta īstenošanas ilgums: līdz 2026. gada 31. martam

#NextgenEU, #InvestEU

 

 

 

SIA “BOLDERĀJA SERVISS” īsteno projektu - Saules elektrostacijas sistēmas ierīkošana.

 

Projekta mērķis - SIA "BOLDERĀJA SERVISS" atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanas pasākums – 630 kW saules elektrostacijas uzstādīšana kā rezultātā gada laikā tiks saražotas vismaz 550 MWh zaļās elektroenerģijas, nodrošinot 59.95 TCO2 ietaupījumu gadā.

 

Projekta izmaksas - projekta kopējās izmaksas ir 522 434.08 EUR, no tām Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalsta finansējums 153 532.92 EUR.

 

 

 

 

 

 

SIA "Bolderāja Serviss" ir noslēdzis līgumu Nr. SKV-L-2019/13 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma

“Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

 

 

Līdz ar ražošanas ēkas daļējas atjaunošanas darbu pabeigšanu, 2021.gada 30.decembrī veiksmīgi noslēgts projekts “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Bolderāja serviss” ražotnē” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/20/A/001 (turpmāk – Projekts).

Par Projekta īstenošanu SIA "Bolderāja Serviss" 2021.gada 17.jūnijā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Projekta mērķis bija īstenojot trīs energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas ražotnē Granīta ielā 7, Rīgā, veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu apstrādes nozares (NACE 31.10. Biroju un veikalu mēbeļu ražošana) uzņēmumā.

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 1’204'969,83 EUR. No projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 40,56% jeb 488’700,24 EUR saņemts Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektam.

 

SIA "Bolderāja Serviss" 2021.gada 17.jūnijā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Bolderāja serviss” ražotnē” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/20/A/001 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir īstenojot trīs energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas ražotnē Granīta ielā 7, Rīgā, veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu apstrādes nozares (NACE 31.10. Biroju un veikalu mēbeļu ražošana) uzņēmumā. Projekta ietvaros tiks īstenoti sekojoši pasākumi:

(1) Jaunas vienpusīgās maliņu līmēšanas līnijas iegāde;

(2) Jaunas CNC urbšanas līnijas iegāde;

(3) Ražošanas ēkas daļēja atjaunošana.

Īstenojot pasākumus plānots sasniegt vismaz 706,16 MWh lielu siltumenerģijas un 60,92 MWh lielu elektroenerģijas ietaupījumu gadā, kopā sasniedzot 767,08 MWh lielu enerģijas ietaupījumu gadā un esošo enerģijas patēriņu pirms pasākumu īstenošanas 1564,02 MWh gadā konkrētajos ražošanas procesos samazinot līdz 796,94 MWh gadā jeb par 49,05%. Aprēķinātais sasniedzamais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 83,46 t/CO2. Plānotais enerģijas ietaupījumu investīciju dzīves cikla garumā – 14732,40 MWh.

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 1’204'969,83 EUR. No projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 40,56% jeb 488’700,24 EUR plānots Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektam.

Projekts tiks īstenots līdz 2021.gada 30.decembrim.

 

SIA "Bolderāja Serviss" 2021.gada 17.jūnijā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Bolderāja serviss” ražotnē” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/20/A/001 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir īstenojot trīs energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas ražotnē Granīta ielā 7, Rīgā, veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu apstrādes nozares (NACE 31.10. Biroju un veikalu mēbeļu ražošana) uzņēmumā.

Līdz publikācijas brīdim uzņēmums jau ražotnē ir uzstādījis un saimnieciskajā darbībā ekspluatē projekta ietvaros iegādāto vienpusīgo maliņu līmēšanas līniju un CNC urbšanas līniju. Savukārt ražošanas ēkas daļējas atjaunošanas darbus paredzēts pabeigt līdz 2021.gada beigām.

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 1’204'969,83 EUR. No projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 40,56% jeb 488’700,24 EUR plānots Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektam.

Projekts tiks īstenots līdz 2021.gada 30.decembrim.