Projekti

SIA "Bolderāja Serviss" 2021.gada 17.jūnijā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Bolderāja serviss” ražotnē” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/20/A/001 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir īstenojot trīs energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas ražotnē Granīta ielā 7, Rīgā, veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu apstrādes nozares (NACE 31.10. Biroju un veikalu mēbeļu ražošana) uzņēmumā. Projekta ietvaros tiks īstenoti sekojoši pasākumi:

(1) Jaunas vienpusīgās maliņu līmēšanas līnijas iegāde;

(2) Jaunas CNC urbšanas līnijas iegāde;

(3) Ražošanas ēkas daļēja atjaunošana.

Īstenojot pasākumus plānots sasniegt vismaz 706,16 MWh lielu siltumenerģijas un 60,92 MWh lielu elektroenerģijas ietaupījumu gadā, kopā sasniedzot 767,08 MWh lielu enerģijas ietaupījumu gadā un esošo enerģijas patēriņu pirms pasākumu īstenošanas 1564,02 MWh gadā konkrētajos ražošanas procesos samazinot līdz 796,94 MWh gadā jeb par 49,05%. Aprēķinātais sasniedzamais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 83,46 t/CO2. Plānotais enerģijas ietaupījumu investīciju dzīves cikla garumā – 14732,40 MWh.

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 1’204'969,83 EUR. No projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 40,56% jeb 488’700,24 EUR plānots Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektam.

Projekts tiks īstenots līdz 2021.gada 30.decembrim.

 

SIA "Bolderāja Serviss" 2021.gada 17.jūnijā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Bolderāja serviss” ražotnē” ar identifikācijas Nr. 4.1.1.0/20/A/001 (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir īstenojot trīs energoefektivitāti uzlabojošas investīcijas ražotnē Granīta ielā 7, Rīgā, veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu apstrādes nozares (NACE 31.10. Biroju un veikalu mēbeļu ražošana) uzņēmumā.

Līdz publikācijas brīdim uzņēmums jau ražotnē ir uzstādījis un saimnieciskajā darbībā ekspluatē projekta ietvaros iegādāto vienpusīgo maliņu līmēšanas līniju un CNC urbšanas līniju. Savukārt ražošanas ēkas daļējas atjaunošanas darbus paredzēts pabeigt līdz 2021.gada beigām.

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 1’204'969,83 EUR. No projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 40,56% jeb 488’700,24 EUR plānots Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektam.

Projekts tiks īstenots līdz 2021.gada 30.decembrim.