Sertifikācija

FSC ®

Lai ikviens būtu pārliecināts, par mūsu vēlmi neatstāt nelabvēlīgu ietekmi uz apkārtējo vidi, 2021.gadā SIA Bolderāja Serviss ir ieguvis FSC sertifikātu (prečzīmes licences kods FSC-C163028), kas ļauj apliecināt, ka mūsu mēbeļu ražošanā izmantotais koksnes materiāls tiek iegūts no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem, ievērojot ekonomiskos, ekoloģiskos un sociālos aspektus. 
Lai mūsu produkciju varētu uzskatīt par FSC sertificētu, visiem uzņēmumiem, kas iesaistīti produkta ražošanā, pārstrādē un tirdzniecībā jābūt sertificētiem saskaņā ar koksnes piegādes ķēdes standartiem. Tikai šādā gadījumā uzņēmumi ir tiesīgi marķēt produktus ar FSC preču zīmi, tā identificējot materiālus, kas iegūti no atbildīgiem avotiem.

FSC darba pamatprasību pašnovērtējums uzņēmumā SIA “Bolderāja Serviss”

FSC sertifikāts 

ISO 14001

SIA Bolderāja Serviss vienmēr ir bijis svarīgi, lai mūsu darbība neatstātu nelabvēlīgu ietekmi uz vidi. Tieši tādēļ tika pieņemts lēmums ieviest ISO 14001:2015 Vides pārvaldības sistēmu. Šīs sistēmas un sertifikāta iegūšana apliecina, ka ražošanas un preču izplatīšanas procesā uzņēmums plāno un kontrolē savu ietekmi uz apkārtējo vidi. Uzņēmuma rūpes par vidi atspoguļojas pārdomātā izejvielu izmantošanā, enerģijas avotu izvēlē, tehnoloģiju pielietojumā, izmešu un ražošanas atkritumu apsaimniekošanā. Ieviešot ISO 14001 standartu esam apņēmušies pastāvīgi pilnveidoties un nodrošināt atbilstību normatīvo aktu prasībām. Ieviešot ISO 14001 sertifikāciju uzņēmumā tiek:

  • Sniegta pārliecība, ka vadība sistemātiski veic pasākumus, lai kontrolētu uzņēmuma radīto ietekmi uz vidi,

  • Sniegta garantija uzņēmuma darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem par uzņēmuma atbildību pret vides jautājumiem,

  • Demonstrēta uzņēmuma darbības atbilstība normatīvajiem aktiem,

  • Uzlabota uzņēmuma reputācija vides aizsardzības jomā,

  • Paaugstināta energoefektivitāte,

  • Uzlabota resursu lietderīga izmantošana,

  • Sniegta iespēja uzraudzīt un nepārtraukti uzlabot uzņēmuma vides ietekmes mazināšanas mērķus un noteiktos rādītājus.

ISO 14001 sertifikāts

SIA Bolderāja Serviss kvalitātes un vides politika

ISO 9001

Viens no SIA Bolderāja Serviss ieviestajiem standartiem ir kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001 standarts. Šo standartu SIA Bolderāja Serviss ieviesa 2015.gadā. Šīs kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā ir noteikta kārtība, kādā tiek izpildītas klienta prasības, sākot ar pasūtījumu pieņemšanu līdz tā pilnīgai izpildei. Ieviesta un sertificēta ISO 9001 kvalitātes vadības sistēma dod uzņēmumam papildus iespējas piesaistīt jaunus sadarbības partnerus, uzlabot kvalitāti  un nepārtraukti attīstīties.